Členstvo

Členské príspevky

S účinnosťou od 1.1.2010 je výška členských príspevkov nasledovná:
Členovia SKBS: 10,00 EUR
Študenti, doktorandi: 3,00 EUR
Čestní členovia SKBS sú od členských príspevkov oslobodení.
Termín splatnosti členských príspevkov je október daného roku.

Prihláška

Prihláška za člena SKBS
Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné poslať tajomníčke SKBS na adresu:
RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.
Katedra biofyziky Ústav fyzikálnych vied
PF UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice

Úhrada členských príspevkov

1. Bankovým prevodom:

Číslo účtu: 0575691367/0900
IBAN: SK0809000000000575691367
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr), napríklad 11031980
Správa pre prijímateľa: priezvisko CLENSKE SKBS rok
Platbu bankovým prevodom oznámte e-mailom na adresu gabriela.fabriciova@upjs.sk
V prípade, že uhradíte členské príspevky za niekoľkých členov SKBS, prosím o identifikovanie platby cez IB a o zaslanie menného zoznamu na adresu: gabriela.fabriciova@upjs.sk

2. V hotovosti tajomníčke SKBS:

Gabriela Fabriciová
Katedra biofyziky
PF UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
miestnosť č. SJO049
e-mail: gabriela.fabriciova@upjs.sk, tel: +421-55-234-2248