SKBS 2022

Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na jubilejný X. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 3.-5.5.2022 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Tento ročník tradičného bianuálneho podujatia je organizovaný Slovenskou biofyzikálnou spoločnosťou (SKBS) v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave.

Hlavným poslaním sympózia je umožniť stretnutie biofyzikov zo Slovenska, poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov dosiahnutých v biofyzikálnom výskume, sprostredkovať posilnenie spolupráce medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti a prispieť k upevneniu a nadviazaniu kolegiálnych a priateľských vzťahov medzi členmi spoločnosti. V rámci podujatia budú ocenené najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj a propagáciu biofyziky na Slovensku.

Konferencia je plánovaná prezenčnou formou, v prípade obmedzení spojených s pandemickými opatreniami bude zabezpečená možnosť online účasti. Bližšie informácie ohľadne registrácie a prípravy abstraktov nájdete na webstránke konferencie.

Pripomíname, že zaplatenie konferenčného poplatku je spojené s odpustením členského poplatku za roky 2022 a 2023.

Tešíme sa na Vašu účasť a na skoré stretnutie.

Miesto konania: Kongresové centrum SAV, Smolenice

Začiatok:       3. máj 2022

Koniec:          5. máj 2022

Kontaktná osoba: RNDr. Michal Cagalinec, PhD. (michal.cagalinec@savba.sk)

Tematické okruhy:

 • membránové systémy a transportné procesy
 • bioenergetika
 • štruktúra a funkcie nukleových kyselín
 • štruktúra a stabilita proteínov
 • interakcie nízkomolekulových ligandov s biomakromolekulami
 • biosenzory a nanobiotechnológie
 • fotofyzika, fotochémia a fotobiológia
 • moderné mikroskopické a spektroskopické techniky
 • molekulové modelovanie
 • lekárska biofyzika
 • „bioimaging“ vo výučbe a vede