Stanovy

Stanovy

Slovenská biofyzikálna spoločnosť je občianske združenie zriadené v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zaregistrované MV SR rozhodnutím VVS/1-900/90-18831.

 

1. Ciele spoločnosti

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (ďalej SKBS) je dobrovoľná nezisková organizácia vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov, ďalej biofyzikov, združených spoločným záujmom o rozvoj biofyziky na Slovensku, čo zahŕňa slobodné vedecké bádanie a šírenie dosiahnutých výsledkov, včítane ich aplikovania v spoločenskej praxi, expertíznu činnosť, vzdelávanie a popularizáciu biofyziky v spoločnosti.

K splneniu týchto cieľov SKBS:

 1. organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu biofyzikov a ich priaznivcov v oblasti vedy, pedagogiky a praxe,
 2. poskytuje fórum na výmenu poznatkov, diskusiu výsledkov odbornej činnosti, výmenu názorov a skúseností najmä prostredníctvom organizovania pravidelných konferencií biofyzikov,
 3. zhromažďuje informácie o výnimočných výsledkoch svojich členov, udeľuje ocenenia SKBS, navrhuje ich na ocenenia inými domácimi i zahraničnými organizáciami, včítane štátnych vyznamenaní,
 4. vedie internetovú informačnú stránku o SKBS, vytvára a sprostredkuje relevantné databázy, sprostredkuje odkazy na relevantné stránky svojich členov a príbuzných organizácii,
 5. spolupracuje s príbuznými odbornými spoločnosťami, vedeckými a pedagogickými inštitúciami, ako aj organizáciami zastupujúcimi podnikateľskú sféru,
 6. podporuje spoluprácu akademického a priemyselného sektoru v oblasti biofyziky,
 7. uchádza sa o financovanie špecifických projektov, prípadne sa zúčastňuje na projektoch príbuzných organizácii,
 8. spolupracuje s partnerskými národnými organizáciami v zahraničí,

Ako riadny člen European Biophysical Societies Association (EBSA), a asociácie Regionálnych biofyzikálnych konferencií (RBC)  sprostredkuje a  podporuje ich poslanie na Slovensku a podporuje aktivity členov SKBS v rámci týchto organizácii.

2. Sídlo spoločnosti

2.1 Sídlom SKBS je sídlo predsedu SKBS. V súčasnosti je sídlom spoločnosti Jesenná 5, 040 01 Košice – Staré Mesto.

2.2 SKBS pôsobí na celom území SR.

3. Členstvo a práva členov SKBS

3.1 Členstvo v SKBS je individuálne.

3.2 Ako odborná spoločnosť je SKBS otvorená predovšetkým vedeckým, vedecko-pedagogickým, vedecko-technickým alebo odborným pracovníkom pôsobiacim v odbore biofyzika a odboroch s ním úzko súvisiacich (medicína, biológia, chémia, matematika, fyzika, informatika), stredoškolským pedagógom prírodovedných disciplín a  študentom  na všetkých stupňoch vzdelávania.

3.3 Členom SKBS sa môže stať záujemca, ktorý podaním podpísanej prihlášky do SKBS potvrdí súhlas s poslaním a úlohami SKBS a ochotu podieľať sa na činnosti SKBS.

3.4 O prijatí záujemcu za člena SKBS rozhoduje výbor SKBS.

3.6 Členstvo zaniká a/ písomným prehlásením člena, že z SKBS vystupuje, b/ neplatením členských príspevkov za tri po sebe nasledujúce roky, c/vylúčením.

3.7 O vylúčení člena z SKBS rozhoduje valné zhromaždenie SKBS na základe návrhu výboru SKBS v prípadoch keď člen SKBS vedome konal tak, že poškodil česť a dobré meno SKBS alebo jej riadneho člena, v rámci SKBS alebo v spoločnosti. Zainteresovaný člen SKBS musí byť písomne, najmenej 6 týždňov vopred, informovaný tajomníkom SKBS o návrhu výboru na vylúčenie, s právom odvolania sa na zhromaždení SKBS. O vylúčení člena SKBS rozhoduje zhromaždenie SKBS, po vypočutí stanoviska zainteresovaného  člena a doručených stanovísk neprítomných členov SKBS, tajným hlasovaním trojpätinovou väčšinou súhlasných platných hlasov prítomných riadnych členov SKBS.

3.8. Člen SKBS môže v prípade vážnych rodinných alebo pracovných povinností požiadať o pozastavenie členstva na dobu určitú, počas, ktorej sa nepodieľa na činnosti spoločnosti. Počas tejto doby neplatí členské príspevky.

Mimo práva zúčastňovať sa odbornej činnosti spoločnosti, prislúcha členovi SKBS právo:

3.9 Zúčastňovať sa zhromaždení SKBS a podieľať sa na jej jednaní.

3.10 Voliť a byť volený do orgánov SKBS.

3.11 Byť členom komisií, pracovných skupín, delegácií a pod., vytváraných orgánmi SKBS.

3.12 Byť informovaný o všetkých aktivitách SKBS.

3.13 Navrhovať zhromaždeniu a výboru SKBS agendu v zmysle cieľov SKBS

3.14. Navrhovať nových členov a funkcionárov výboru SKBS.

4. Orgány SKBS

4.1 Orgánmi SKBS sú:

 • zhromaždenie SKBS
 • výbor SKBS
 • štatutárny orgán
 • revízna komisia

4.2 Úlohy orgánov SKBS

Zhromaždenie SKBS:

Zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom SKBS. Zhromaždenie prijíma nasledujúce rozhodnutia:

 • určuje hlavné smery činnosti SKBS,
 • uznáša sa na stanovách spoločnosti a ich zmenách (prostá väčšina pri dvojtretinovej účasti hlasujúcich – nie je nutná účasť člena na zhromaždení, pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom internetu),
 • uznáša sa na zrušení SKBS (dvojtretinová väčšina členov SKBS – pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom internetu),
 • volí členov výboru SKBS, predsedu a funkcionárov výboru SKBS, revíznu komisiu a predsedu revíznej komisie SKBS  (prostá väčšina pri dvojtretinovej účasti hlasujúcich – pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom internetu),
 • schvaľuje ceny SKBS a pravidlá ich udeľovania,
 • udeľuje čestné členstvo v SKBS zaslúžilým členom SKBS a výnimočným osobnostiam vedeckého a verejného života na základe návrhu výboru SKBS, udeľuje pamätné listy svojim členom pri ich životných jubileách.
 • schvaľuje plán činnosti, príjmov, výdavkov a revízne správy SKBS raz za dva roky,
 • schvaľuje ročné uzávierky,
 • vylučuje člena SKBS.

Zhromaždenie sa koná aspoň raz za dva roky a zvoláva ho výbor SKBS.

Výbor SKBS:

Výbor koordinuje činnosť SKBS po dobu svojho funkčného obdobia, ktoré trvá štyri roky a končí 31.decembra príslušného roku. Mandát nového výboru začína 1. januára nasledujúceho roku. Výbor je zložený zo šiestich volených členov a má nasledujúce zloženie: predseda, výkonný predseda, tajomník, plus ďalší traja členovia výboru. Tajomník je súčasne pokladníkom SKBS. Funkčné obdobie predsedu je 2 roky. Po uplynutí tejto doby sa predsedom stáva výkonný predseda. Člen SKBS môže byť zvolený do výboru maximálne na dve po sebe nasledujúce funkčne obdobia. Asociovanými členmi výboru SKBS s hlasovacím právom sú zástupcovia SKBS v medzinárodných vedeckých organizáciách (EBSA, IUPAP, IUPAB) a predsedovia oficiálnych vedeckých sekcií SKBS.

Výboru prislúcha:

 • poverovať členov výboru plnením konkrétnych úloh SKBS
 • zabezpečovať prípravu zhromaždenia
 • rozhodovať o členstve a navrhovať jeho zrušenie
 • schvaľovať a koordinovať agendu na návrh člena SKBS
 • udeľuje ceny SKBS

Zasadnutia výboru sa konajú podľa potreby a zvoláva ich predseda výboru alebo ním písomne poverený člen výboru, spravidla výkonný predseda SKBS. Vybor môže prijímať rozhodnutia priamym hlasovaním ak je prítomna nadpolovičná väčšina , alebo hlasovaním per rollam, nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom SKBS, tj. funkcionárom, ktorý je oprávnený jednať v mene združenia vo všetkých veciach, podpisovať dokumenty v mene SKBS, a podpisovať finančné doklady je predseda SKBS, alebo ním písomne poverený člen výboru, spravidla výkonný predseda SKBS. Odovzdáva ceny SKBS, spravidla pred zhromaždením SKBS.

Revízna komisia:

Revízna komisia má predsedu a dvoch členov volených zhromaždením SKBS spomedzi členov SKBS. Členstvo v revíznej komisii nie je zlučiteľné s členstvom vo výbore SKBS. Úlohou komisie je vykonať raz ročne v termíne dohodnutom s predsedom SKBS revíziu hospodárenia SKBS. Predseda revíznej komisie predkladá členom SKBS Správu o výsledkoch revízie spolu so stanoviskom výboru SKBS raz ročne prostredníctvom internetu a zhromaždeniu SKBS raz za dva roky. Predmetom revízie je úplnosť a správnosť dokladov, účelnosť vynaloženia prostriedkov z hľadiska cieľov SKBS a zabezpečenia plánu činnosti SKBS.

5. Zásady hospodárenia

Zdrojom príjmov SKBS sú:

– členské príspevky
– sponzorské príspevky
– štátny príspevok
– granty na projekty SKBS
– príjmy z organizovania konferencii
– expertízna činnosť
– úroky z vkladov v banke
– a iné zdroje

Výšku členských príspevkov určuje výbor SKBS do konca januára príslušného roku.

S účinnosťou od 1.1.2010 je výška členských príspevkov nasledovná:

Členovia SKBS: 10,00 EUR

Študenti, doktorandi: 3,00 EUR

Čestní členovia SKBS a seniori nad 65 rokov bez pracovného pomeru sú od členských príspevkov oslobodení.

Termín splatnosti členských príspevkov je 31. október daného roku.

Finančné zdroje SKBS je možné použiť na:

zabezpečenie administratívnej činnosti SKBS do výšky maximálne 100,00 EUR ročne, na podporu účasti mladých členov SKBS do 35 r. veku na zhromaždení SKBS a konferenciách príbuzných vedných odborov konaných v SR, na Ceny SKBS vyhlásené zhromaždením SKBS, na úhradu kolektívneho členského príspevku SKBS do EBSA (výška kolektívneho členského príspevku v danom roku sa určuje podľa vzorca Nx2,00 EUR, kde N je počet riadnych členov SKBS (nie sú zahrnutí študenti a doktorandi), ktorí uhradili členský príspevok v predchádzajúcom roku).

Finančné zdroje SKBS nie je možné použiť na:

mzdy členov a funkcionárov SKBS

Vedecké podujatia organizované SKBS sa finančne zabezpečujú prostredníctvom účtu SKBS. Organizátor podujatia je zodpovedný za to, že rozpočet nebude deficitný. Prípadný zisk z podujatia  zostáva SKBS.

Za správne hospodárenie zodpovedá predseda SKBS. O hospodárenie SKBS sa stará tajomník. O stave hospodárenia vydáva doklad tajomník najmenej raz ročne a to písomnou formou výboru SKBS a každé dva roky zhromaždeniu SKBS. Finančné hospodárenie podlieha kontrole revíznej komisie SKBS a je prístupné k nahliadnutiu všetkým členom SKBS. Všetky výdavky a príjmy SKBS schvaľuje predseda. Príkazy na platby predkladá predsedovi tajomník.

6. Zánik združenia

6.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením. O rozpustení sa uznáša najvyšší orgán SKBS – „zhromaždenie SKBS“.

6.2 Pri zániku združenia vykoná jeho majetkové vyrovnanie likvidátor určený výborom SKBS.

Predseda SKBS

V Košiciach  23.11.2017