Stanovy

Slovenská biofyzikálna spoločnosť je občianske združenie zriadené v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zaregistrované MV SR rozhodnutím VVS/1-900/90-18831.

1. Ciele spoločnosti

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (ďalej SKBS) je dobrovoľná nezisková organizácia vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov, ďalej biofyzikov, združených spoločným záujmom o rozvoj biofyziky na Slovensku, čo zahŕňa slobodné vedecké bádanie a šírenie dosiahnutých výsledkov, včítane ich aplikovania v spoločenskej praxi, expertíznu činnosť, vzdelávanie a popularizáciu biofyziky v spoločnosti.

K splneniu týchto cieľov SKBS:

 1. organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu biofyzikov a ich priaznivcov v oblasti vedy, pedagogiky a praxe,
 2. poskytuje fórum na výmenu poznatkov, diskusiu výsledkov odbornej činnosti, výmenu názorov a skúseností najmä prostredníctvom organizovania pravidelných konferencií biofyzikov,
 3. zhromažďuje informácie o výnimočných výsledkoch svojich členov, udeľuje ocenenia SKBS, navrhuje ich na ocenenia inými domácimi i zahraničnými organizáciami, včítane štátnych vyznamenaní,
 4. vedie internetovú informačnú stránku o SKBS, vytvára a sprostredkuje relevantné databázy, sprostredkuje odkazy na relevantné stránky svojich členov a príbuzných organizácii,
 5. spolupracuje s príbuznými odbornými spoločnosťami, vedeckými a pedagogickými inštitúciami, ako aj organizáciami zastupujúcimi podnikateľskú sféru,
 6. podporuje spoluprácu akademického a priemyselného sektoru v oblasti biofyziky,
 7. uchádza sa o financovanie špecifických projektov, prípadne sa zúčastňuje na projektoch príbuzných organizácii,
 8. spolupracuje s partnerskými národnými organizáciami v zahraničí,
 9. ako riadny člen European Biophysical Societies Association (EBSA) a asociácie Regionálnych biofyzikálnych konferencií (RBC),  sprostredkuje a  podporuje ich poslanie na Slovensku a podporuje aktivity členov SKBS v rámci týchto organizácii.

2. Sídlo spoločnosti

Sídlom SKBS je Jesenná 5, 040 01 Košice – Staré Mesto. SKBS pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

3. Členstvo a práva členov SKBS

3.1 Členstvo v SKBS je individuálne.

3.2 Ako odborná spoločnosť je SKBS otvorená predovšetkým vedeckým, vedecko-pedagogickým, vedecko-technickým alebo odborným pracovníkom pôsobiacim v odbore biofyzika a odboroch s ním úzko súvisiacich (medicína, biológia, chémia, matematika, fyzika, informatika), stredoškolským pedagógom prírodovedných disciplín a študentom na všetkých stupňoch vzdelávania.

3.3 Členom SKBS sa môže stať záujemca, ktorý podaním podpísanej prihlášky do SKBS potvrdí súhlas s poslaním a úlohami SKBS a ochotu podieľať sa na činnosti SKBS.

3.4 O prijatí záujemcu za člena SKBS rozhoduje výbor SKBS.

3.5 Členstvo zaniká:

a) písomným prehlásením člena, že z SKBS vystupuje,

b) neplatením členských príspevkov za tri po sebe nasledujúce roky,

c) vylúčením.

3.6 O vylúčení člena z SKBS rozhoduje výbor SKBS nadpolovičnou väčšinou hlasov členov výboru. Hlasovanie výboru o vylúčení člena z SKBS sa koná v prípadoch, keď člen SKBS vedome konal tak, že poškodil česť a dobré meno SKBS alebo jej člena, v rámci SKBS alebo na verejnosti. Zainteresovaný člen SKBS musí byť písomne informovaný tajomníkom SKBS o návrhu výboru na vylúčenie, s právom odvolania sa na zhromaždení SKBS. V prípade odvolania sa, o vylúčení člena SKBS rozhoduje zhromaždenie SKBS, po vypočutí stanoviska zainteresovaného člena, tajným hlasovaním trojpätinovou väčšinou súhlasných platných hlasov prítomných členov SKBS.

3.7 Člen SKBS môže v prípade vážnych rodinných alebo pracovných povinností požiadať o pozastavenie členstva na dobu určitú, počas ktorej sa nepodieľa na činnosti spoločnosti. Počas tejto doby neplatí členské príspevky.

Okrem práva zúčastňovať sa odbornej činnosti spoločnosti, prislúcha členovi SKBS právo:

3.8 Zúčastňovať sa zhromaždení SKBS.

3.9 Voliť a byť volený do orgánov SKBS.

3.10 Byť členom komisií, pracovných skupín, delegácií a pod., vytváraných orgánmi SKBS.

3.11 Byť informovaný o všetkých aktivitách SKBS.

3.12 Navrhovať zhromaždeniu a výboru SKBS agendu v zmysle cieľov SKBS.

3.13 Navrhovať nových členov a funkcionárov výboru SKBS.

4. Orgány SKBS

4.1 Orgánmi SKBS sú:

 1. zhromaždenie SKBS
 2. výbor SKBS
 3. štatutárny orgán
 4. revízna komisia

4.2 Úlohy orgánov SKBS

Zhromaždenie SKBS:

Zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom SKBS. Zhromaždenie prijíma nasledujúce rozhodnutia:

 1. určuje hlavné smery činnosti SKBS,
 2. uznáša sa na stanovách spoločnosti a ich zmenách (prostá väčšina pri nadpolovičnej účasti hlasujúcich – nie je nutná účasť člena na zhromaždení, pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom e-mailu),
 3. uznáša sa na zrušení SKBS (dvojtretinová väčšina členov SKBS – pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom e-mailu),
 4. volí členov výboru SKBS, výkonného predsedu a funkcionárov výboru SKBS, revíznu komisiu a predsedu revíznej komisie SKBS (prostá väčšina pri nadpolovičnej účasti hlasujúcich – pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom e-mailu),
 5. schvaľuje ceny SKBS a pravidlá ich udeľovania,
 6. udeľuje čestné členstvo v SKBS zaslúžilým členom SKBS a výnimočným osobnostiam vedeckého a verejného života na základe návrhu výboru SKBS, udeľuje pamätné listy svojim členom pri ich životných jubileách,
 7. schvaľuje plán činnosti, príjmov, výdavkov a revízne správy SKBS raz za dva roky,
 8. vylučuje člena SKBS, v prípade jeho odvolania sa voči vylúčeniu z SKBS výborom spoločnosti

Zhromaždenie sa koná aspoň raz za dva roky a zvoláva ho výbor SKBS.

Výbor SKBS:

Výbor koordinuje a riadi činnosť SKBS v období medzi zhromaždeniami SKBS. Výbor je zložený zo siedmich volených členov a má nasledujúce zloženie: predseda, výkonný predseda, tajomník, plus ďalší štyria členovia výboru. Tajomník je súčasne pokladníkom SKBS. Funkčné obdobie člena výboru sú štyri roky. Člen SKBS môže byť zvolený do výboru maximálne na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Funkčné obdobie predsedu je dva roky. Po uplynutí tejto doby sa predsedom stáva výkonný predseda. Nový výkonný predseda sa volí vo voľbách minimálne jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia aktuálneho predsedu. Kandidát na výkonného predsedu nemusí byť v tom čase členom výboru SKBS. Predseda sa po skončení svojho funkčného obdobia stáva na dobu dvoch rokov asociovaným členom výboru s právom hlasovať. Tajomník výboru je schvaľovaný na návrh nového predsedu SKBS dvojtretinovou väčšinou členov výboru SKBS. Kandidát na tajomníka výboru musí byť v čase schvaľovania  členom výboru SKBS. Funkčné obdobie tajomníka je dva roky a toto obdobie splýva s funkčným obdobím predsedu SKBS. Asociovanými členmi výboru SKBS s hlasovacím právom sú ďalej zástupcovia SKBS v medzinárodných vedeckých organizáciách (EBSA, IUPAP, IUPAB) a predsedovia oficiálnych vedeckých sekcií SKBS.

Výboru prislúcha:

 1. poverovať členov výboru plnením konkrétnych úloh SKBS,
 2. zabezpečovať prípravu zhromaždenia SKBS,
 3. rozhodovať o členstve a navrhovať jeho zrušenie,
 4. schvaľovať a koordinovať agendu na návrh člena SKBS,
 5. rozhodovať o výške výdavkov na jednotlivé oprávnené použitie financií SKBS,
 6. vyhlasovať, koordinovať a riadiť voľby do orgánov SKBS,
 7. udeľovať ceny SKBS.

Zasadnutia výboru sa konajú podľa potreby a zvoláva ich predseda výboru alebo ním písomne poverený člen výboru. Výbor môže prijímať rozhodnutia priamym hlasovaním, ak je prítomna nadpolovičná väčšina, alebo elektronickým hlasovaním prostredníctvom e-mailu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.

Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom SKBS, ktorý je oprávnený jednať v mene združenia vo všetkých veciach, podpisovať dokumenty v mene SKBS a podpisovať finančné doklady, je predseda SKBS, alebo ním písomne poverený člen výboru, spravidla výkonný predseda SKBS. Odovzdáva ceny SKBS, spravidla počas zhromaždenia SKBS. Zúčastňuje sa, alebo ním poverená osoba, stretnutí predsedov biofyzikálnych spoločností v rámci EBSA.

Revízna komisia:

Revízna komisia má predsedu a dvoch členov volených zhromaždením SKBS spomedzi členov SKBS. Funkčné obdobie člena revíznej komisie sú štyri roky. Členstvo v revíznej komisii nie je zlučiteľné s členstvom vo výbore SKBS. Úlohou komisie je vykonať raz ročne v termíne dohodnutom s predsedom SKBS revíziu hospodárenia SKBS. Predseda revíznej komisie predkladá členom SKBS Správu o výsledkoch revízie spolu so stanoviskom výboru SKBS raz ročne prostredníctvom internetu a zhromaždeniu SKBS raz za dva roky. Predmetom revízie je úplnosť a správnosť dokladov, účelnosť vynaloženia prostriedkov z hľadiska cieľov SKBS a zabezpečenia plánu činnosti SKBS.

Voľby do orgánov SKBS sú platné, ak sa ich zúčastnilo minimálne 50%  členov spoločnosti.

5. Sympóziá SKBS

SKBS organizuje raz za dva roky Slovenské biofyzikálne sympózium. Organizovaním sympózia je poverený výkonný predseda SKBS. V rámci sympózia sa vydáva zborník pozostávajúci z príspevkov prezentovaných na sympóziu.

6. Zásady hospodárenia

Zdrojom príjmov SKBS sú:

 1. členské príspevky,
 2. sponzorské príspevky,
 3. štátny príspevok,
 4. granty na projekty SKBS,
 5. príjmy z organizovania konferencií,
 6. expertízna činnosť,
 7. úroky z vkladov v banke,
 8. 2% z dane fyzických osôb,
 9. a iné zdroje.

Zmenu výšky členských príspevkov určuje výbor SKBS. S účinnosťou od 1.1.2019 je výška členských príspevkov nasledovná:

 1. členovia SKBS: 20,00 EUR
 2. členovia SKBS – študenti, doktorandi: 10,00 EUR
 3. čestní členovia SKBS a seniori nad 65 rokov bez pracovného pomeru sú od členských príspevkov oslobodení.

Termín splatnosti členských príspevkov je 31. október daného roku. Členský príspevok sa odpúšťa členom SKBS, ktorí zaplatili poplatok na sympózium SKBS, v roku konania a rok po konaní tohto sympózia.

Finančné zdroje SKBS je možné použiť na:

zabezpečenie administratívnej činnosti SKBS, na podporu účasti mladých členov SKBS do 35 rokov veku na zhromaždení SKBS a konferenciách príbuzných vedných odborov, na Ceny SKBS, na ceny sponzorované SKBS a udelené za najlepší príspevok resp. poster na konferenciách spoluorganizovaných SKBS (o výške ceny rozhoduje výbor SKBS), na úhradu kolektívneho členského príspevku SKBS do EBSA, na odmenu pre tajomníka SKBS a správcu web-ovej stránky SKBS – raz za rok (o výške odmeny rozhoduje výbor SKBS), na kúpu propagačných materiálov.

Vedecké podujatia organizované SKBS sa finančne zabezpečujú prostredníctvom účtu SKBS. Organizátor podujatia je zodpovedný za to, že rozpočet nebude deficitný. Prípadný zisk z podujatia  zostáva SKBS.

Za správne hospodárenie zodpovedá predseda SKBS. O hospodárenie SKBS sa stará tajomník. O stave hospodárenia vydáva doklad tajomník najmenej raz ročne a to písomnou formou výboru SKBS a každé dva roky zhromaždeniu SKBS. Finančné hospodárenie podlieha kontrole revíznej komisie SKBS a je prístupné k nahliadnutiu všetkým členom SKBS. Všetky výdavky a príjmy SKBS schvaľuje predseda. Príkazy na platby predkladá predsedovi tajomník.

7. Zánik združenia

7.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením. O rozpustení sa uznáša najvyšší orgán SKBS – zhromaždenie SKBS.
7.2 Pri zániku združenia vykoná jeho majetkové vyrovnanie likvidátor určený výborom SKBS.

V Košiciach 7.9.2018

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
predseda SKBS