Publikácia SKBS

Edičný zámer publikácie „Rozvoj biofyziky na Slovensku“

Cieľom publikácie je zmapovať dobu, jej osobnosti, metodiky, experimentálne a teoretické témy, významné publikácie, ako aj vedecké, manažérske a pedagogické počiny,  ktoré formovali rozvoj biofyziky na Slovensku od počiatku po súčasnosť.

Forma a postup prípravy sú voľne definované anotáciou a harmonogramom. Jazykom publikácie je slovenčina.

Ak za jednu skupinu majú záujem spracovať podobný príbeh viacerí hlavní autori, odporúčame v prípade menšej skupiny dohodnúť sa na spoluautorstve jedného príspevku, pri veľkej skupine spracovať 2 nezávislé ale nie protichodné príbehy, prípadne poradiť sa s editormi.

Pre objektívnosť by sa prípadné širšie hodnotenie prínosu jednotlivcov malo týkať iba zosnulých osobností biofyziky a iba ich profesionálnej činnosti. Teda bez hodnotenia ich politických postojov a aktivít, pretože predpokladaní prispievatelia a editori môžu byť v konflikte záujmu a pravdepodobne nemajú potrebnú erudíciu v histórii pre objektívne informovanie. To však nevylučuje pravdivé uvádzanie motívov a okolností rozhodnutí a aktivít v kontexte politických reálií.

Každý príspevok bude pridelený nezávislému koeditorovi pre pozorné prečítanie a konštruktívne odhalenie prípadných nedostatkov. Mená koeditorov budú zverejnené s príspevkom. Pre vyváženie publikácie, môžu editori na návrh koeditorov či po vlastnej úvahe zvážiť a navrhnúť autorom racionálne úpravy a doplnky aj v širšom rozsahu, prípadne zlúčenie či rozdelenie príspevkov.

Každý príspevok však bude konsenzuálnym dielom a na výlučnej zodpovednosti autorov príspevku. Editori budú rešpektovať formu a štýl článku.

Vítané sú čo najpresnejšie historické údaje a zaujímavá fotodokumentácia.

Na základe spracovaných príspevkov pripravia editori úvodný príhovor a  časovú os hlavných udalostí vedúcich k formovaniu biofyziky ako interdisciplinárnej vednej oblasti a predmetu výuky na jednotlivých pracoviskách v SR, a spracujú vznik a vývoj biofyzikálnej spoločnosti.

Minimálnym očakávaným výstupom je on-line publikácia na web stránke SKBS.

Optimálnym výstupom pri vysokej kvalite príspevkov by mohla byť knižná edícia v primeranom náklade pre potreby členov SKBS, vedecko-pedagogických inštitúcii a knižníc na Slovensku.

Harmonogram

24.05.2022      Rozhodnutie o príprave publikácie Rozvoj biofyziky na Slovensku a poverenie zodpovedných osôb (výbor SKBS).

25.05.2022      Návrh Edičného zámeru a Návratky (I. Zahradník).

30.05.2022      Prijatie finálnej verzie Edičného zámeru a Návratky (výbor SkBS)

03.06.2022      Rozoslanie informácie o Edičnom zámere a Návratky členom SKBS (G. Banó).

03.06.2022      Rozoslanie informácie o Edičnom zámere a Návratky partnerským inštitúciám (A. Marček Chorvátová).

15.07.2022      Pripomenutie Edičného zámeru a Návratky členom SKBS (G. Banó).

15.08.2022      Uzávierka na prijímanie vyplnenej Návratky (M. Klacsová)

31.08.2022      Spracovanie odpovedí z Návratky a návrh obsahu publikácie (I. Zahradník a M. Klacsová)

15.09.2022      Koncept knihy a jednotlivých kapitol. Výber zodpovedných autorov príspevkov a editorov publikácie (I. Zahradník a A. Marček Chovátová).

15.12.2022      Uzávierka na manuskripty a výber koeditorov/recenzentov (editori).

15.01.2023      Rozoslanie príspevkov koeditorom (editori).

22.02.2023      Uzávierka recenzovania príspevkov (editori)

03.03.2023      Rozoslanie pripomienkovaných manuskriptov zodpovedným autorom (editori).

31.03.2023      Uzávierka autorských korektúr.

15.05.2023      Edičná uzávierka.

31.05.2023      Zverejnenie na web stránke SKBS.

Návrh na zaradenie príspevku do publikácie – Návratka

Šablóna pre písanie príspevkov

Zoznam príspevkov