Publikácia SKBS

Na 10. Sympóziu Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti v Smoleniciach (2022) sme predstavili zámer na prípravu publikácie o histórii rozvoja biofyziky na Slovensku. Vzhľadom na pozitívnu odozvu medzi účastníkmi a s prihliadnutím na 20. výročie činnosti SKBS, výbor poveril A. Marček Chorvátovú, M. Klacsovú a I. Zahradníka prípravou rámcovej koncepcie a edičného zámeru monografie, organizáciou autorského kolektívu a editovaním jednotlivých príspevkov a celej monografie. Zámer sa nám podarilo naplniť a pred nami je knižka – zborník Rozvoj biofyziky na Slovensku (1923 – 2023).

Svojim spôsobom ide o originálny zámer v rámci slovenskej vedy. Cieľom bolo zmapovať dobu, jej osobnosti, metodiky, experimentálne a teoretické témy, významné publikácie, ako aj vedecké, manažérske a pedagogické počiny, ktoré formovali rozvoj biofyziky na Slovensku od počiatku po súčasnosť. Voľba témy a formy jej spracovania boli ponechané na autoroch jednotlivých kapitol. Každý rukopis bol pridelený nezávislému recenzentovi pre odhalenie prípadných nedostatkov a konštruktívne návrhy riešení. Recenzenti sú uvedení v mennom zozname v tiráži. Každý príspevok je konsenzuálnym dielom, avšak na výlučnej zodpovednosti autorov príspevku.

Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, grantom, inštitúciám, ktoré prispeli k vzniku publikácie a hlavne autorom jednotlivých príspevkov, ktorí im nezištne venovali svoj čas a vedomosti pre pamäť nás a našich nasledovníkov.

Celá publikácia je voľne prístupná „tu“ a ako knižné vydanie, pre potreby členov SKBS, vedecko-pedagogických inštitúcií a knižníc na Slovensku. Cena knižného vydania je 10 €. Objednávky adresujte tajomníkovi SKBS, doc. Gregorovi Bánóovi, PhD.  (gregor.bano@upjs.sk).