Členstvo

Členské príspevky

S účinnosťou od 1.1.2019 je výška členských príspevkov nasledovná:
Členovia SKBS: 20,00 EUR
Členovia SKBS – študenti, doktorandi: 10,00 EUR
Čestní členovia SKBS a seniori nad 65 rokov bez pracovného pomeru sú od členských príspevkov oslobodení.

Termín splatnosti členských príspevkov je október daného roku.

Prihláška

Prihláška za člena SKBS

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné poslať tajomníkovi SKBS na adresu:

doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.
Katedra biofyziky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice

Úhrada členských príspevkov

1. Bankovým prevodom:

Číslo účtu: 0575691367/0900
IBAN: SK0809000000000575691367
SWIFT kód: GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: priezvisko CLENSKE SKBS rok

Adresa majiteľa účtu:
Slovenská biofyzikálna spoločnosť
Jesenná 5
040 01 Košice

Adresa banky:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
83237 Bratislava

Platbu bankovým prevodom oznámte e-mailom na adresu: gregor.bano@upjs.sk

V prípade, že uhradíte členské príspevky za niekoľkých členov SKBS, prosím o identifikovanie platby cez IB a o zaslanie menného zoznamu na adresu: gregor.bano@upjs.sk

Vystúpenie zo spoločnosti

Tlačivo

Vyplnené a podpísané prehlásenie o vystúpení zo spoločnosti je potrebné poslať tajomníkovi SKBS na adresu:

doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.
Katedra biofyziky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice