Platba

Konferenčný poplatok:

Člen SKBS
Nečlen SKBS
Študent/doktorand (člen SKBS)
Študent/doktorand (nečlen SKBS)
po 1.5.2018 hotovosťou pri registrácii

120 €
150 €
60 €
80 €
170 €

Konferenčný poplatok zahŕňa: náklady na vydanie recenzovaného zborníka príspevkov, konferenčné a spomienkové materiály, občerstvenie a konferenčnú večeru.

Spôsob platby:

Bankovým prevodom na účet SKBS:

Adresa:

Slovenská biofyzikálna spoločnosť
Jesenná 5
041 01 Košice

IČO: 35542918
Poznámka: Transakcia nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
83237 Bratislava

IBAN: SK0809000000000575691367
Variabilný symbol: 2018
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko (slúži ako identifikačný údaj)
Toto oznámenie má náležitosti daňového dokladu.