Ocenenia

Ceny SKBS

doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. – vedecko-technický tím roka 2019

Vedecký tím pod vedením doc. RNDr. Zuzana Gažovej, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa stal laureátom ceny za Vedu a Techniku za rok 2019 v kategórii Vedecký tím roka. Ocenenie získali za vedecký príspevok v oblasti amyloidnej agregácie proteínov a identifikovaní látok vhodných na terapiu ochorení spojených s amyloidnou agregáciou proteínov. Ocenenie si prevzali na podujatí Týždeň vedy a techniky, ktoré sa uskutočnilo 4.-10. novembra 2019 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Bližšie podrobnosti o podujatí a laureátoch v jednotlivých kategóriách nájdete na webovej stránke https://www.tyzdenvedy.sk/ocenene-osobnosti/ceny-udelene-v-roku-2019.html?page_id=13593

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2017

Zakladateľ a dlhoročný predseda SKBS, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2017 v kategórii Technológ roka. Toto ocenenie získal za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument. Toto ocenenie mu bolo odovzdané dňa 15. 5. 2018 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2017, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na webovej  stránke NCP VaT.

RNDr. Tibor Hianik, DrSc., Vedec roka SR 2015

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) s radosťou oznamuje, že jej dlhoročný predseda, prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2015 v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ. Toto ocenenie získal za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ. Ocenenie mu bolo odovzdané dňa 10. 5. 2016 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2015, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

Bližšie informácie o súťaži Vedec roka a laureátoch v jednotlivých kategóriách nájdete na webovej  stránke NCP VaT.

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2014

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) s radosťou oznamuje, že jej spoluzakladateľ a prvý predseda, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2014 v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ. Toto ocenenie získal za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. Ocenenie mu bolo odovzdané dňa 12. 5. 2015 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2014, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na webovej  stránke NCP VaT.

RNDr. Erik Sedlák, PhD., Cena za vedu a techniku 2004

V novembri 2003 mu udelil minister školstva Slovenskej republiky ceny za vedu a techniku za rok 2004 v kategórii Významné výsledky mladých zamestnancov výskumu a vývoja do 35 rokov. Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na webovej stránke Korzára (odkaz https://korzar.sme.sk/c/4550842/mlady-vedec-z-kosickej-prirodovedeckej-fakulty-ziskal-cenu-ministra-skolstva-sr.html)

V septembri 2004 mu Slovenská biofyzikálna spoločnosť udelila cenu „Najlepšia vedecká práca alebo súbor prác mladého vedeckého pracovníka (do 35 rokov) v biofyzike“  za prácu „Stabilita proteínov a ich reziduálna štruktúra v extrémnych podmienkach“.