Blog

Stretnutie výkonného výboru EBSA, Košice, 8. – 10. jún 2018

Stretnutie výkonného výboru EBSA, Košice, 8. – 10. jún 2018

V dňoch 8.-10. 6. 2018 sa v Košiciach na Katedre biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (PF UPJŠ) a Centre interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ) uskutočnilo stretnutie výkonného výboru Európskej asociácie biofyzikálnych spoločností (EBSA), ktorého členom som  ako predstaviteľ SKBS aj ja. Stretnutie výboru na ktorom boli prejednané všetky aktuálne témy týkajúce sa aktivít spoločnosti viedol prof. Antony Watts (Oxford University) a zúčastnili sa ho ďalší deviati členovia výboru. Dôležitým výsledkom jednania bola okrem iného aj akceptácia kandidatúry SKBS na organizáciu kongresu EBSA v roku 2025 resp. 2027. Pre slovenskú biofyzikálnu komunitu to predstavuje významne ocenenie práce všetkých jej členov a ja ho predovšetkým chápem ako vyjadrenie dôvery voči našej spoločnosti.

 

Ďakujem všetkým kolegom z Katedry biofyziky PF UPJŠ a TIP-UPJŠ a to konkrétne predsedovi SKBS doc. Danielovi Jancurovi, volenému predsedovi SKBS doc. Erikovi Sedlákovi, prevádzkovej  riaditeľke TIP-UPJŠ Ing. Zuzane Svoreňovej, vedúcej sekretariátu TIP Ing. Zuzane Paulíny a dr. Gabriele Fabriciovej, tajomníčke SKBS, za precíznu organizáciu tohto dôležitého podujatia, ktoré významne prispelo k zviditeľneniu našej spoločnosti v medzinárodnom priestore.

 

Pavol Miškovský

Člen výkonného výboru EBSA