Contact Us

  President

  RNDr. Michal Cagalinec, PhD.

  Ústav experimentálnej endokrinológie

  Biomedicínske centrum SAV
  Slovenská akadémia vied
  Dúbravská cesta 9
  845 05 Bratislava
  E-mail: michal.cagalinec@savba.sk
  Tel: +421-2-322-95-040

  Secretary

  doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

  Katedra biofyziky

  Prírodovedecká fakulta
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Jesenná 5
  041 54 Košice
  E-mail: gregor.bano@upjs.sk
  Phone: +421-55-234-2595