Slovak BioImaging

Na základe iniciatívy prof. P. Miškovského a Dr. D. Chorváta vznikla v r. 2013 sekcia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS) s názvom Slovak BioImaging, z ktorej sa vyvinul koncept Slovenskej siete pre bio-zobrazovanie (Slovak BioImaging Network – SkBIN). SkBIN združuje pracoviská tvoriace potenciálny slovenský nód v sieti Euro-BioImaging. V súčasnosti spája Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach, Medzinárodné laserové centrum v Bratislave, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV a SAFTRA Photonics s.r.o.

Euro-BioImaging (EuBI) je Európska výskumná infraštruktúra, ktorá  poskytuje otvorený fyzický prístup užívateľov k širokému spektru „state-of-the-art“  technológií v biologickom a biomedicínskom zobrazovaní. EuBI bola založená ako distribuovaná európska sieť excelentných pracovísk s centrálnym koordinačným a riadiacim centrom – Hubom (Fínsko, Taliansko a EMBL) a lokálnymi národnými Nódmi, ktoré tvoria sieť špecializovaných zobrazovacích pracovísk poskytujúcich strojový čas a služby v oblasti biozobrazovania, medicínskeho zobrazovania a spracovania obrazových dát formou medzinárodného prístupu užívateľov, ako aj školenia pre užívateľov a poskytovateľov zobrazovacích infraštruktúr.

V r. 2015 bola SkBIN evaluovaná nezávislým panelom medzinárodných expertov a uznaná za budúci národný nód SR v sieti Euro-BioImaging. Oblasťou expertízy SkBIN je multi-modálna pokročilá svetelná mikroskopia (Multi-modal Node for Advanced Light Microscopy).

Slovenskí účastníci projektu EUBI budú zapojení predovšetkým v aktivitách poskytovania prístupu a riešení projektov užívateľov v národnej infraštruktúre SkBIN, ako aj v aktivitách medzinárodného školenia užívateľov (user training) a networking aktivitách.

Prostredníctvom konzorcia EuBI ERIC budú mať výskumníci zo Slovenska prístup k najmodernejším zobrazovacím technológiám v biologických a biomedicínskych vedách a tiež k expertíze a infraštruktúre pre analýzu obrazových dát.