Audit Commission SKBS

Chair

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

Centrum biovied SAV (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV)

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 63,
840 05 Bratislava
E-mail: alexandra.zahradnikova@savba.sk
Tel: +421-908-069796
Prezrieť profil

Members

Mgr. Zuzana Garaiová

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK

Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
E-mail: garaiova.zuzana7@gmail.com
Prezrieť profil

Mgr. Mária Klacsová, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv

FaF UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
E-mail: klacsova@fpharm.uniba.sk
View Profile