Events

Slovenská biofyzikálna spoločnosť pravidelne organizuje resp. spoluorganizuje viaceré  podujatia spojené s prezentáciou vedeckých výsledkov v odbore Biofyzika, ako aj školy a vzdelávacie kurzy v oblasti biofyziky, biofotoniky, biochémie a iných biovedných disciplín. Táto webová stránka poskytuje základné informácie o týchto podujatiach.

Sympózia SKBS

Slovenské biofyzikálne sympózium je tradičné podujatie SKBS organizované s dvojročnou periodicitou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny.

Regionálne biofyzikálne konferencie RBC

Regionálne biofyzikálne konferencie (RBC) sú konferencie s dlhodobou tradíciou, ktorých úlohou je posilňovať regionálnu spoluprácu v strednej a južnej Európe a zvyšovať povedomie o súčasnom stave poznania v experimentálnej, teoretickej a aplikovanej biofyzike.