Council of SKBS

President

RNDr. Michal Cagalinec, PhD.

Ústav experimentálnej endokrinológie

Biomedicínske centrum SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
E-mail: michal.cagalinec@savba.sk
Tel: +421-2-322-95-040
Prezrieť profil

President Elect

doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
E-mail: gazova@saske.sk
Tel: +421-55-720-4135
Prezrieť profil

Secretary

doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

Katedra biofyziky

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: gregor.bano@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2595
Prezrieť profil

Members

Mgr. Mária Klacsová, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv

Farmaceutická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
E-mail: klacsova@fpharm.uniba.sk
Tel: +421-2-501-17-289
Prezrieť profil

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Ústav lekárskej biofyziky

Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
036 01 Martin
E-mail: ivan.poliacek@uniba.sk
Tel: +421-43-2633-444
Prezrieť profil

doc. RNDr. Katarína Štroffeková, CSc.

Katedra biofyziky

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: katarina.stroffekova@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2243
Prezrieť profil

RNDr. Andrea Antošová, PhD.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
E-mail: antosova@saske.sk
Tel: +421-55-720-4131
Prezrieť profil

Associated member

prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

Katedra biofyziky

Fakulta prírodných vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
E-mail: alzbeta.marcek.chorvatova@ucm.sk
Tel: +421-33-5565-334
Prezrieť profil