Blog

Training School on Multimodal Optical Imaging

Training School on Multimodal Optical Imaging

EuroCellNet COST action (CA 15214), an Integrative Action for Multidisciplinary Studies on Cellular Structural Networks

Trnava, 09-11 September 2019

Multimodal optical technologies are emerging technologies with exponential growth. Many applications of light have revolutionized society through medicine, communications, entertainment and culture. Industries based on light are major economic drivers, and light-based technologies directly respond to the needs of humankind by providing access to information, promoting sustainable development, and increasing societal health and well-being.

Training School on Multimodal Optical Imaging is specifically focused at the promotion of Methods of visualisation and reconstruction of Cellular Structural Networks. It is fully supported by EuroCellNet COST action (CA 15214), an Integrative Action for Multidisciplinary Studies on Cellular Structural Networks.

The goal of the training school is to introduce Ph.D. students, scientists and laboratory operators to latest advances in light technologies and their applications in interdisciplinary biosciences and biomedical sciences. A full 3 day session includes specialized lectures on spectroscopy, imaging, data analysis, as well as in 3D printing, followed by scheduled laboratory work where participants will be able to make their own projects in advanced microscopy and macroscopy imaging and spectroscopy, as well as 3D model creation, visualization and fabrication. Focus will be given on practical training, which will be related to the knowledge obtained in theoretical sessions.

Training School venue is in the historic town of Trnava, situated 45km to the north-east of the capital of Slovakia, Bratislava.

We have 25 grants for trainees to be reimbursed for the attendance to the Training School, including travel.

Read more

 

Kongres EBSA 2019

Kongres EBSA 2019

V dňoch 20. – 24. júla 2019 sa v Madride uskutoční kongres EBSA (Asociácia európskych biofyzikálnych spoločností). Ide o najvýznamnejšiu pravidelnú (EBSA kongresy sa organizujú s periodicitou dva roky) európsku konferenciu v oblasti biofyzikálneho výskumu a vývoja. Bližšie informácie nájdete na web stránke kongresu: http://www.ebsa2019.com/index.php. Mladí vedci môžu požiadať o štipendium umožňujúce preplatenie časti nákladov spojených s pobytom na tejto konferencii. Podrobnosti o zasielaní žiadosti na štipendium nájdete na web stránke: http://ebsa.org/portal/bursaries.

Structure and Stability of biomacromolecules 2019

Structure and Stability of biomacromolecules 2019

V dňoch 3.- 6. septembra 2019 sa bude v Košiciach konať 11. ročník medzinárodnej konferencie „Structure and Stability of biomacromolecules“ SSB2019. Deadline na zaslanie abstraktu je 30.6.2019. SSB je zameraná na experimentálne a teoretické prístupy štúdia štruktúry, stability a agregácie biomakromolekul, ako aj ich využitia v medicíne, nanotechnológii ci vývoji liečiv.

Redukovaná výška vložného pre PhD študentov má umožniť účasť mladých vedcov a poskytnúť im možnosť stretnúť odborníkov z ich oblasti, prezentovať ich výsledky a diskutovať ďalšie kariérne možnosti. Mladi vedci do 35 rokov majú možnosť zúčastniť sa súťaže „Young scientist award“ o najlepšiu prednášku alebo poste.

Všetky informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke: https://www.ssb2019.saske.sk/

Slovenská biofyzikálna spoločnosť prezentovaná v časopise “Československý časopis pro fyziku”

Slovenská biofyzikálna spoločnosť prezentovaná v časopise “Československý časopis pro fyziku”

V najnovšom vydaní časopisu “Československý časopis pro fyziku (4/2018)” je publikovaný článok s názvom “Slovenská biofyzikálna spoločnosť v kocke” (článok), ktorý v stručnosti sumarizuje význam, poslanie a aktivity našej spoločnosti. Zároveň sú v ňom uvedené stručné charakteristiky tohtoročných laureátov Cien SKBS (prof. Pavol Miškovský a Dr. Zuzana Bednáriková).

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2017

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2017

Zakladateľ a dlhoročný predseda SKBS, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2017 v kategórii Technológ roka. Toto ocenenie získal za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument. Toto ocenenie mu bolo odovzdané dňa 15. 5. 2018 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2017, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

SKBS srdečne blahoželá a želá prof. Miškovskému v ďalšej profesionálnej kariére veľa nadšenia, optimizmu a úspechov.

Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na webovej  stránke

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973

VIII. Slovenské biofyzikálne sympózium, Košice, 30. máj – 1. jún 2018

VIII. Slovenské biofyzikálne sympózium, Košice, 30. máj – 1. jún 2018

V dňoch 30.5. – 1.6. 2018 sa v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach uskutočnilo 8. sympózium Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Na tomto podujatí, na ktorom sa zúčastnilo 50 členov SKBS, boli prezentované najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume na Slovensku  a upevnili a nadviazali sa nové kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti. Súčasťou sympózia bolo aj Zhromaždenie SKBS, na ktorom si členovia spoločnosti vypočuli správu o činnosti SKBS a jej výboru, ktorú predniesol predseda SKBS doc. Daniel Jancura, správu o hospodárení spoločnosti, ktorú pripravila tajomníčka SKBS Dr. Gabriela Fabriciová, a správu revíznej komisie, ktorú predniesla Dr. Alexandra Zahradníková. Nasledujúca diskusia sa venovala otázkam týkajúcich sa konkrétnych plánov a perspektív rozvoja SKBS. V rámci podujatia boli vyhlásené aj dve ocenenia: Cena SKBS a Cena SKBS pre mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Víťazmi týchto súťaží sa stali prof. Pavol Miškovský (Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach) a Dr. Zuzana Bednáriková (Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach). Bližšie podrobnosti o ocenených sú uvedené v rubrike Ocenenia.   (odkaz na stránku)

 

Stretnutie výkonného výboru EBSA, Košice, 8. – 10. jún 2018

Stretnutie výkonného výboru EBSA, Košice, 8. – 10. jún 2018

V dňoch 8.-10. 6. 2018 sa v Košiciach na Katedre biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (PF UPJŠ) a Centre interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ) uskutočnilo stretnutie výkonného výboru Európskej asociácie biofyzikálnych spoločností (EBSA), ktorého členom som  ako predstaviteľ SKBS aj ja. Stretnutie výboru na ktorom boli prejednané všetky aktuálne témy týkajúce sa aktivít spoločnosti viedol prof. Antony Watts (Oxford University) a zúčastnili sa ho ďalší deviati členovia výboru. Dôležitým výsledkom jednania bola okrem iného aj akceptácia kandidatúry SKBS na organizáciu kongresu EBSA v roku 2025 resp. 2027. Pre slovenskú biofyzikálnu komunitu to predstavuje významne ocenenie práce všetkých jej členov a ja ho predovšetkým chápem ako vyjadrenie dôvery voči našej spoločnosti.

 

Ďakujem všetkým kolegom z Katedry biofyziky PF UPJŠ a TIP-UPJŠ a to konkrétne predsedovi SKBS doc. Danielovi Jancurovi, volenému predsedovi SKBS doc. Erikovi Sedlákovi, prevádzkovej  riaditeľke TIP-UPJŠ Ing. Zuzane Svoreňovej, vedúcej sekretariátu TIP Ing. Zuzane Paulíny a dr. Gabriele Fabriciovej, tajomníčke SKBS, za precíznu organizáciu tohto dôležitého podujatia, ktoré významne prispelo k zviditeľneniu našej spoločnosti v medzinárodnom priestore.

 

Pavol Miškovský

Člen výkonného výboru EBSA

8. Regionálny biofyzikálny kongres v Zreče, Slovinsko

8. Regionálny biofyzikálny kongres v Zreče, Slovinsko

V dňoch 16:5 – 20.5. 2018 sa v slovinskom Zreče uskutočnil ôsmy Regionálny biofyzikálny kongres (RBC 2018). Na tomto podujatí, ktorého poslaním je prezentácia výsledkov a stretávanie sa biofyzikov z krajín strednej Európy, sa zúčastnilo takmer 20 členov SKBS, ktorí príkladne reprezentovali našu spoločnosť. Ďakujeme. Fotogaléria z podujatia sa nachádza na web stránke (Podujatia).