Category Archives: Aktuality

VIII. Slovenské biofyzikálne sympózium, Košice, 30. máj – 1. jún 2018

VIII. Slovenské biofyzikálne sympózium, Košice, 30. máj – 1. jún 2018

V dňoch 30.5. – 1.6. 2018 sa v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach uskutočnilo 8. sympózium Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Na tomto podujatí, na ktorom sa zúčastnilo 50 členov SKBS, boli prezentované najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume na Slovensku  a upevnili a nadviazali sa nové kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti. Súčasťou sympózia bolo aj Zhromaždenie SKBS, na ktorom si členovia spoločnosti vypočuli správu o činnosti SKBS a jej výboru, ktorú predniesol predseda SKBS doc. Daniel Jancura, správu o hospodárení spoločnosti, ktorú pripravila tajomníčka SKBS Dr. Gabriela Fabriciová, a správu revíznej komisie, ktorú predniesla Dr. Alexandra Zahradníková. Nasledujúca diskusia sa venovala otázkam týkajúcich sa konkrétnych plánov a perspektív rozvoja SKBS. V rámci podujatia boli vyhlásené aj dve ocenenia: Cena SKBS a Cena SKBS pre mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Víťazmi týchto súťaží sa stali prof. Pavol Miškovský (Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach) a Dr. Zuzana Bednáriková (Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach). Bližšie podrobnosti o ocenených sú uvedené v rubrike Ocenenia.   (odkaz na stránku)

 

Stretnutie výkonného výboru EBSA, Košice, 8. – 10. jún 2018

Stretnutie výkonného výboru EBSA, Košice, 8. – 10. jún 2018

V dňoch 8.-10. 6. 2018 sa v Košiciach na Katedre biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (PF UPJŠ) a Centre interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ) uskutočnilo stretnutie výkonného výboru Európskej asociácie biofyzikálnych spoločností (EBSA), ktorého členom som  ako predstaviteľ SKBS aj ja. Stretnutie výboru na ktorom boli prejednané všetky aktuálne témy týkajúce sa aktivít spoločnosti viedol prof. Antony Watts (Oxford University) a zúčastnili sa ho ďalší deviati členovia výboru. Dôležitým výsledkom jednania bola okrem iného aj akceptácia kandidatúry SKBS na organizáciu kongresu EBSA v roku 2025 resp. 2027. Pre slovenskú biofyzikálnu komunitu to predstavuje významne ocenenie práce všetkých jej členov a ja ho predovšetkým chápem ako vyjadrenie dôvery voči našej spoločnosti.

 

Ďakujem všetkým kolegom z Katedry biofyziky PF UPJŠ a TIP-UPJŠ a to konkrétne predsedovi SKBS doc. Danielovi Jancurovi, volenému predsedovi SKBS doc. Erikovi Sedlákovi, prevádzkovej  riaditeľke TIP-UPJŠ Ing. Zuzane Svoreňovej, vedúcej sekretariátu TIP Ing. Zuzane Paulíny a dr. Gabriele Fabriciovej, tajomníčke SKBS, za precíznu organizáciu tohto dôležitého podujatia, ktoré významne prispelo k zviditeľneniu našej spoločnosti v medzinárodnom priestore.

 

Pavol Miškovský

Člen výkonného výboru EBSA

8. Regionálny biofyzikálny kongres v Zreče, Slovinsko

8. Regionálny biofyzikálny kongres v Zreče, Slovinsko

V dňoch 16:5 – 20.5. 2018 sa v slovinskom Zreče uskutočnil ôsmy Regionálny biofyzikálny kongres (RBC 2018). Na tomto podujatí, ktorého poslaním je prezentácia výsledkov a stretávanie sa biofyzikov z krajín strednej Európy, sa zúčastnilo takmer 20 členov SKBS, ktorí príkladne reprezentovali našu spoločnosť. Ďakujeme. Fotogaléria z podujatia sa nachádza na web stránke (Podujatia).